Kalendarium

Kiedy?

Kogo dotyczy?

Jakie zobowiązania?

Gdzie?

Kiedy?

15

styczeń

2023

Kogo dotyczy?

Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową

Jakie zobowiązania?

Wniesienie opłaty recyklingowej za IV kwartał ubiegłego roku.
Podstawa prawna: art 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Gdzie?

Rachunek bankowy marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej

Kiedy?

30

styczeń

2023

Kogo dotyczy?

Podmioty pobierające wodę z własnego ujęcia, wprowadzające wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi

Jakie zobowiązania?

Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty zmiennej za usługi wodne za IV kwartał ubiegłego roku w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.
Podstawa prawna: art. 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Gdzie?

Właściwy zarząd zlewni PGW Wody Polskie

Kiedy?

30

styczeń

2023

Kogo dotyczy?

Podmioty, których działaność wiąże się z wyłączeniem więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej

Jakie zobowiązania?

Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej za IV kwartał ubiegłego roku.
Podstawa prawna: art. 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Gdzie?

Wójt / burmistrz / prezydent miasta

Kiedy?

31

styczeń

2023

Kogo dotyczy?

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny

Jakie zobowiązania?

Przeprowadzenie przez podmioty wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny publicznej kampanii edukacyjnej.

Podmiot powinien przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne lub odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.
Podstawa prawna: art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Gdzie?

BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Kiedy?

31

styczeń

2023

Kogo dotyczy?

Podmioty posiadające na terenie zakładu wyroby zawierające azbest (właściciel lub zarządca nieruchomości)

Jakie zobowiązania?

Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.
Podstawa prawna: § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

Gdzie?

Urząd gminy (osoby fizyczne) lub urząd marszałkowski (osoby prawne)

Formularz dostępny jest pod adresem: https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/praktycznie-o-azbescie/wzory-formularzy

Kiedy?

28

luty

2023

Kogo dotyczy?

Podmioty korzystające ze środowiska w sposób gospodarczy (emisje do powietrza)

Jakie zobowiązania?

Złożenie przez podmiot korzystający ze środowiska raportu dotyczącego emisji zanieczyszczeń do powietrza do KOBIZE za ubiegły rok.
Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Gdzie?

System KOBIZE: https://krajowabaza.kobize.pl/

Kalendarium

Pobierz plik

Kalendarium